Политика за поверителност
във връзка с обработването на лични данни

Политика за поверителност във връзка с обработването на лични данни

Настоящата политика за поверителност има за цел да ви осведоми за това как viasped.com третира вашите лични данни като администратор. Основна мисия на нашия екип е да ви предоставяме изчерпателна и обективна информация относно възможностите за кандидатстване за евро субсидии.

Ние считаме гарантирането на правото на защита на личните данни за основен ангажимент на viasped.com, поради което ще използваме и вложим всички необходими средства и усилия, за да обработваме Вашите данни при пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“) и всяко друго приложимо национално законодателство. Тъй като един от основните принципи на тази правна рамка е прозрачността, ние сме изготвили настоящия документ, чрез който искаме да ви уведомим за начина, по който събираме, използваме, предаваме и защитаваме Вашите лични данни, когато Вие взаимодействате с нас във връзка с продукти и услуги, включително чрез нашия уебсайт.

Запазваме си правото периодично да актуализираме и изменяме настоящата Политика за поверителност, за да отразяваме всички изменения на начина, по който обработваме личните Ви данни или измененията на вашите законови изисквания. В случай на такива изменения, ние публикуваме изменената версия на Политиката за поверителност на нашия уебсайт и поради това, любезно ви молим периодично да проверявате съдържанието ѝ.

ИЗПОЛЗВАНИ ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИИ

 1. „Лични данни“ – всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифициран/а пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като имена, ЕГН, данни за местонахождение, телефон, e-mail адрес или по един или повече признаци, специфични за идентичността Ви.
 2. „Обработване на лични данни“ – всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните Ви данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхранение, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване или предаване, разпространяване, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване на данните.

ПРИНЦИПИ ПРИ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

 1. Принцип на прозрачност и информираност – viasped.com събира, обработва и съхранява личните Ви данни при ясни и прозрачни условия. За нас е от водещо значение Вие да сте уведомен/а защо и как извършваме тези процеси.
 2. Принцип на съгласие – освен в нормативно предвидени случаи, наличието на доброволното Ви, изрично, информирано и недвусмислено съгласие, е предпоставка viasped.com да събира, обработва и съхранява личните Ви данни.
 3. Принцип на ограничено събиране – viasped.com събира лични данни в минимален обем, само за целта и срока, за които са необходими.
 4. Принцип на ограничено използване, разкриване и съхранение – viasped.com не използва личните Ви данни за цели, различни от тези, за които са били събрани, освен с Вашето съгласие или в случаите, изрично предвидени в закона.
 5. Принцип на сигурност и опазване – личните Ви данни са защитени с технически и организационни мерки за сигурност, предприети от viasped.com в съответствие с чувствителността на информацията.

ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО viasped.com СЪБИРА, ОБРАБОТВА И СЪХРАНЯВА

За ползване на услугите предоставяни от viasped.com не се изисква регистрация на сайта.

Данни, събирани за всички посетители на нашия уебсайт::

 • IP адрес;
 • Идентификатор на потребителя с висока степен на уникалност
 • Идентификатор на браузъра, с висока степен на уникалност;
 • История на посетените страници, включително и вторична обработка, с цел установяване на предпочитанията Ви към определени типове съдържание;
 • История на направените от Вас търсения в сайта;
 • Някои типове поведение – напр. списък с прегледаните реклами според тяхната категория и взаимодействието Ви с тях – наличност на рекламата във видимата част на браузъра Ви; направени кликове; натискания на бутоните за скриване на рекламата и други.

Данни събирани при отправено от Ваша страна запитване на електронната ни поща

 • Имена
 • Телефонен номер за връзка
 • Е-mail

Данни, събирани от прочитане на бисквитки: Когато потребителите използват нашите услуги четат новини, гледат видео и други, сред данните, които помагат да разберем как услугите ни работят по най-добрия начин и за да ги направим още по-добри за вас, са бисквитките. Те представляват малки текстови файлове, които се изпращат от уеб сървъра към използвания браузър и се съхраняват на устройството ви, за да може сайтът да го разпознава. Има два вида бисквитки – постоянни и временни или „сесийни“ бисквитки. Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на вашия компютър или мобилно устройство за по-дълъг период от време. Сесийните бисквитки се съхраняват временно в компютъра Ви, когато посещавате сайта ни, но се изтриват в момента, в който затворите страницата. Повечето бисквитки не съдържат чувствителна информация за Вас или лични данни, с които можем да ви идентифицираме пряко. Целите, за които използваме бисквитките, са най-основно следене на поведението ви в следните направления:

 • Проследяване на секции в сайта, които посещавате;
 • Колко време отделяте в сайта;
 • Колко време гледате дадено видео;
 • Рекламите, които сте видели и/или с които сте си взаимодействали;
 • Кога посещавате наши сайт и др.

За добавяне и управление на коментари използваме решението на wodoress и akismet, като му даваме възможност да събира предоставени от Вас лични данни, според начина Ви на достъп до решението:

Имена и имейл адрес;

Самите коментари са публични, поради което любезно ви молим да не добавяте лични данни и такава информация, която не бихте искали да видите публично споделена в тях.

При никоя от посочените опции ние нямаме достъп до Ваша информация, тъй като прилаганото от Akismet техническо решение не ни позволява това. За да може да упражните правата си по ОРЗД  във връзка с оставяните от вас коментари, ще следва да се обърнете към Akismet.

ЦЕЛИ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

viasped.com събира, обработва и съхранява лични данни за следните цели:

 • въз основа на легитимен интерес, за целите на предоставяне на услугите ни по предоставяне на информация относно възможностите за евро финансиране на проекти.
 • за целите на разглеждане на подаден от Вас сигнал и/или запитване – за проверка в базата данни на viasped.com;
 • Защита на нашите законни интереси – Възможно е да има случаи, в които ние използваме или предаваме информация, за да защитим правата си и търговската си дейност. Те могат да включват: мерки за защита на уебсайта и потребителите на платформата на viasped.com срещу кибератаки; мерки за предотвратяване и откриване на опити за измама, включително предаване на информация на компетентни публични органи; мерки за управление на различни други рискове.

Главната причина за тези видове обработване са нашите законни интереси, свързани със защитата на търговската ни дейност като се прави уговорка, че ние гарантираме, че всички предприемани от нас мерки гарантират баланс между нашите интереси и Вашите основни права и свободи.

 • за целите на директния маркетинг за предлагане на услуги, предоставяни от viasped.com  (изпращане на оферти/търговски съобщения и други по поща, на електронен адрес, по телефон или по друг директен начин), статистически проучвания и анализи, само при изрично дадено съгласие за тази цел.

КАТЕГОРИИ ЛИЦА, НА КОИТО viasped.com  РАЗКРИВА ЛИЧНИ ДАННИ

viasped.com не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя информация за вас (лични данни по смисъла на ОРЗД) с други лица или с несвързани компании, освен когато това се налага, за да ви предложим качествено, бързо и комплексно обслужване и нашите продукти и услуги да покриват Вашите очаквания  и когато вие сте предоставили вашето разрешение, или в някоя от следните хипотези

Информацията се предоставя на доверени партньори, които работят по възлагане от страна на viasped.com въз основа на договорни отношения и по силата на конфиденциални споразумения. Тези компании могат да използват такава информация, за да има възможност viasped.com да доставя реклама на потребителите си. Въпреки това тези компании нямат правото самостоятелно да споделят тази информация. Тези компании са, без изброяването да е изчерпателно:

Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от Администратора предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например български съд или съд на друга държава, различни надзорни/регулаторни органи – Комисия за защита на потребителите, Комисия за регулиране на съобщенията, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред и други.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 1. Възнамеряваме да запазим вашите лични данни само дотолкова, доколкото е необходимо в съответствие с нашата Политика за съхранение на данни, не по-дълго, отколкото е необходимо за осъществяване на целите, изброени в настоящите правила и/или съгласно изискванията на приложимото законодателство, вкл. спазването на приложимите законови разпоредби относно минималните периоди за съхранение и/или при необходимост за упражняване на легитимните ни права (и такива на трети лица).

Когато viasped.com обработва Вашите данни по повод предоставянето Ви на информация за възможностите за евро финансиране на проекти, включително чрез електронна комуникация след отправено от Вас запитване. Съхранението на предоставените данни  е с продължителност от не повече от 1 година.

2.Когато обработваме вашите лични данни въз основа на съгласие, тези лични данни ще бъдат обработвани само за периода, за който е предоставено вашето съгласие, освен ако не сте оттеглили или ограничили съгласието си преди изтичането на този период. В тези случаи ще преустановим обработването на засегнатите лични данни за съответните цели, при спазване законовите задължения относно обработването на личните данни и/или задължения, произтичащи от необходимостта да обработваме тези лични данни с цел изпълнението на наши легитимни права (вкл. такива на трети лица).

 1. В случай на възникнал правен спор, производство и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно viasped.com да запази Ваши данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ние съхраняваме вашите данни на нашите сървъри и сървъри, хоствани от трети лица. Използваме подходящи технически и организационни мерки, които целят да защитят вашите лични данни и да предотвратят неоторизиран достъп. Имаме договори с доставчиците на хостинг услуги, които включват задължения, свързани с обезпечаването на организационната и техническата сигурност на личните данни.

Предаването на данни по интернет не е напълно защитено. Въпреки че ще направим зависещото от нас, за да защитим вашите данни, не можем да гарантираме сигурността на вашите данни, предавани чрез  сайта, всяко предаване на данни е на ваш собствен риск. След като получим вашите данни, ще прилагаме строги процедури и функционалности за сигурност, с оглед предотвратяване на неоторизиран достъп.

ПРАВА НА КЛИЕНТИТЕ ОТНОСНО ЛИЧНИТЕ ИМ ДАННИ

Вие разполагате със следните права във връзка със събирането, обработването и съхраняването от страна на viasped.com на личните Ви данни:

 1. Право на информация – право по всяко време да изисквате от viasped.com информация за съхраняваните от viasped.com за Вас лични данни, както и за техния произход, получатели или категории получатели, на които те се предават, и целта на съхранението.
 2. Право на достъп – право да получите потвърждение дали viasped.com обработва Ваши лични данни, право на достъп до тях, както и информация относно обработването им.
 3. Право на коригиране – право да поискате viasped.com своевременно да коригира и/или допълни съхранявани от viasped.com неточни Ваши лични данни.
 4. Право на изтриване (правото „да бъдеш забравен“) – право да поискате viasped.com да заличи (изтрие) или блокира личните Ви данни, обработването на които не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламента, както и да уведоми третите лица, на които тези данни са били разкрити, за всяко такова заличаване или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно и/или когато за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение.
 5. Право на ограничаване на обработването – право да изискате от viasped.com ограничаване обработването на личните Ви данни, когато:

5.1. оспорвате верността на данните, за периода, в който viasped.com трябва да провери верността им;

5.2. обработването на личните Ви данни е без правно основание, но вместо viasped.com  да ги изтрие, искате тяхното ограничено обработване;

5.3. подали сте възражение за обработването на личните Ви данни, в очакване на проверка дали основанията на viasped.com са законни.

 1. Право на преносимост на данните – право да получите личните си данни, които сте предоставили на viasped.com и които се отнасят до Вас, в структуриран, популярен формат, пригоден за машинно четене, както и да използвате тези данни за друг администратор по своя преценка.
 2. Право на възражение – по всяко време имате право да:

7.1. възразите срещу обработването на личните Ви данни от viasped.com при наличие на законово основание за това. Когато възражението е основателно, правото на viasped.com да обработва личните данни отпада;

7.2. възразите срещу обработването на личните Ви данни от viasped.com за целите на директния маркетинг.

 1. Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране – право да поискате човешка намеса от страна на viasped.com при обработване на данните Ви, право да оспорите решението на viasped.com и право да изложите гледната си точка.
 2. Право на оттегляне на съгласие – право да оттеглите по всяко време даденото от Вас съгласие за събиране, обработване и съхраняване от viasped.com на личните Ви данни (като това за маркетинг цели).

Оттеглянето на съгласието няма да засяга законосъобразността на даденото преди него обработване, основано на даденото съгласие преди неговото оттегляне, както и няма да има отражение върху обработването и съхраняването на личните данни от viasped.com в случаите, в които viasped.com има законово задължение да пази тези данни, съгласно разпоредбите на българското законодателство и/или правото на Европейския съюз.

 1. Право на жалба до надзорен орган – В случай, че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба относно обработването на личните Ви данни, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба до надзорен орган, който в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, телефон 02/91-53-518; електронна поща: kzld@cpdp.bg

РЕД ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА ОТНОСНО ЛИЧНИ ДАННИ

 1. За да упражните гореописаните права, следва да подадете искане/заявление до viasped.com, съдържащо минимум следната информация:

1.1. Ваши име, адрес, телефон

1.2. описание на искането;

1.3. предпочитана форма за предоставяне на информацията;

1.4. подпис, дата на подаване на искането/заявлението и адрес за кореспонденция.

 1. Подаването на искането/заявлението е безплатно. Можете да го подадете по електронен път на следния e-mail адрес: info@ viasped.com
 2. Срокът за разглеждане на искането/заявлението и произнасяне по него е до 60 дни от получаването на искането/заявлението, без ненужно забавяне.
 3. viasped.com ще изготви писмен отговор и ще Ви го съобщи лично – срещу подпис или изпращайки Ви го чрез куриерска фирма с обратна разписка, като се съобрази с предпочитаната от Вас форма на предоставяне на информацията.
 4. Когато данните не съществуват или предоставянето им е забранено със закон, ще Ви бъде отказан достъп до тях.
 5. В случай че viasped.com не отговори на искането Ви за достъп до лични данни в предвидените срокове или не сте удовлетворен/а от получения отговор и/или считате, че са нарушени Ваши права, свързани със защитата на личните данни, имате възможност да упражните правото си на защита по съдебен или административен ред.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Ако имате въпроси или неясноти относно обработването на личните ви данни или желаете да упражните което и да е от вашите права, можете да се свържете с нас на e-mail: ivo [at] viasped.com или ни пишете на адрес: гр. София, бул. Гоце Делчев 100, бл. 22, вх. Г, ет. 8, офис 21

Моля, не разкривайте никакви чувствителни лични данни, когато се свързвате с нас (напр. информация, свързана с расов или етнически произход, политически възгледи, религия или други вярвания, здраве или членство в синдикални организации, информация за съдимост и др.)

Последна актуализация: 25 Май 2018 г.

bg_BGBulgarian
Oфис: гр. Асеновград,
ул. „Генерал Дандевил“ №16; П.К. 4230
 
fax: +359 331 2 11 43
Спедиция
Технически сътрудник